مقالات

2012

جمشیدی، رضا - حسینی، احمدیزاده, Dual-Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition of Diamond-Like Carbon Thin Films, ACTA PHYSICA POLONICA A, 122, 2012, Diamond-like carbon ادامه...مقالات در Google scholar

رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^