زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^