کتب

هالیدی و رزنیک, 1388, کتاب مبانی فیزیک(مکانیک و گرما), اندیشه های گهربار, ترجمه ادامه...جمشیدی، رضا - حاجی زاده، کبری, 1388, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه (2), دانشگاه آزاد اسلامی, تالیف ادامه...حاجی زاده، کبری - جمشیدی، رضا, 1383, کتاب دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس, نشر شایورد, تالیف ادامه...جمشیدی، رضا - قلمی باویل علیلیی - حاجی زاده، کبری, 1386, کتاب آزمایشگاه فیزیک پایه (1), دانشگاه آزاد اسلامی, تالیف ادامه...جمشیدی، رضا - حاجی زاده، کبری, 1384, کتاب روشهای عمومی تحلیل داده های آزمایشگاهی, نشر شایورد, تالیف ادامه...رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^