فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^